اساسنامه

بسمه تعالی
«اساسنامه انجمن مرکزی خیرین مسکن ساز ایران»
فصل اول ـ کلیات و اهداف
ماده یک )نام انجمن:
انجمن مرکزی خیرین مسکن ساز ایران است که در این اساسنامه به اختصار انجمن نامیده می‌شود.
ماده دو ) موضوع و هدف و وظایف انجمن:
ماهیت انجمن حمایتی فرهنگی است که با التزام به رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی‌ایران ، وفق مفاد این اساسنامه ضمن پرهیز از هر گونه اغراض سیاسی و انتفاعی با هدف ساخت مسکن مناسب و ارزان قیمت برای اقشار محروم جامعه از طریق جلب حمایت خیرین کشور فعالیت خواهد نمود.
اهم وظایف و اهداف انجمن بشرح ذیل می‌ باشد:
۱. اشاعه فرهنگ مشارکت و جلب کمکهای مردمی‌و خیّرین کشور به منظور ساخت و تولید مسکن ارزانقیمت برای نیازمندان
۲. گسترش فرهنگ سنت حسنه وقف در امر تأمین مسکن محرومین از طریق بستر سازی مناسب با رعایت احکام ، ضوابط و مقررات وقف،عمری،سکنی و وقف انتفاع
۳. سیاستگزاری و تعیین خط مشی در امر عمران اراضی انجمن و فضاهای مناسب با کاربریهای مسکونی (هماهنگ با قوانین و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی) به منظور حداکثر استفاده ازآنها
۴. تلاش در جهت اعتلاء فرهنگ ساخت و تولیدمسکن مناسب و ارزان قیمت
۵. تلاش در جهت تقویت بنیه مالی انجمن و تامین منابع لازم
۶. نظارت بر حسن تحقق منویات و اهداف شرعیه خیرین و واقفین مسکن ساز در طول حیات آنان و بعد از آن
۷. هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های ذیربط و خیرین و واقفان مسکن ساز جهت تحقق اهداف انجمن
۸. تلاش در جهت ساخت و ساز وتولید انبوه مسکن ارزان قیمت با استفاده از فن آوریهای جدید مناسب و با هدف خانه دار شدن و واگذاری به اقشار آسیب پذیر و نیازمند و کمک در جهت کاهش قیمت مسکن
۹. بررسی و مطالعه ساز و کارها وتجربیات سایرنهادها وهمچنین دیگرکشورها در امر مشارکت‌های مردمی‌
۱۰. تجهیز و تامین منابع بخش خصوصی، تعاونی و دولتی در جهت ساخت مسکن مناسب
۱۱. قبول تولیت،وصایت،نظارت در موقوفات واقفان وخیّرین مسکن ساز
ماده سه) مرکز اصلی انجمن:
مرکز اصلی انجمن تهران میباشد و در صورت لزوم می‌تواند درسایر نقاط کشور و خارج از کشور نسبت به ایجاد انجمن،دفاتر نمایندگی یا شعبه با رعایت قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
ماده چهار ) تابعیت انجمن :
تابعیت انجمن ایرانی می‌باشد .
ماده پنج ) مدت فعالیت انجمن :
مدت فعالیت انجمن از تاریخ ثبت نامحدود است.
ماده شش) دارائی انجمن :
سرمایه و دارائی اولیه انجمن اعم از منقول و غیر منقول مبلغ ۰۰۰/۰۰۵/۱ ریال می‌باشد که توسط هیئت موسس تماماً تادیه شده است.
فصل دوم ـ ارکان
ماده هفت) ارکان انجمن :
ارکان انجمن عبارتند از :
۱.        هیات امناء
۲.        هیات مدیره
۳.        بازرسان
ماده هشت)هیأت مؤسس:
اعضاء هیأت مؤسس عبارتند از:آقایان حبیب اله بوربور حسینبیگی ـ محمدرضا حافظی ـ علی لاهوتی ـ غلامرضا مردانی آذرـ سیدصمدسیدموسوی ـ سیدحسین اعلائی ـ اکبرابراهیمی ـ علی اکبر بجستانی مقدم ـ هاشم سلیمی آشتیانی ـ غلامعلی سفید ـ غلامعلی رأفتی شیبانی ـ عباس حاج رسولیها ـ مهدی لاهوتی ـ محمدرضا سعیدی درخش ـ سیدمهدی امینی ـ علی محمدی فلاح
ماده نه) هیات موسس انجمن بعد از تاسیس انجمن نسبت به تعیین و معرفی هیات امناء از بین خود و یا
دیگران اقدام می‌نمایند و با انتخاب هیات امناء ماموریت هیات موسس به اتمام می‌رسد ضمن اینکه، هیئت موسس پس از معرفی راساً نسبت به تعیین اولین اعضاء هیات مدیره و بازرسان (اصلی و
علی البدل)انجمن رأساً اقدام می‌نماید.
ماده ده)
هیأت امناء:هیأت امناء بالاترین مرجع تصمیم گیری و سیاستگذاری انجمن بوده و دارای ۴۹ نفر عضو می باشد که شامل نماینده محترم ولی فقیه دربنیادمسکن انقلاب اسلامی، که ریاست هیأت امناء را برعهده دارد ونماینده تام الاختیار وزیرمحترم مسکن وشهرسازی به اضافه ریاست محترم بنیادمسکن انقلاب اسلامی و شش نفر از اعضای هیات امنای مرکزی حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) و ۳۰ نفر از رؤسای هیأت مدیره یا نمایندگان انجمن خیرین مسکن سازمراکز استانها و۱۰ نفر از خیرین برجسته ومعروف کشور که توسط هیأت امناء مرکزی حساب ۱۰۰ حضرت امام(ره) انتخاب ومعرفی می شوند.
تبصره ۱ : جلسات ‌هیات امناء به صورت عادی، عادی بطور فوق العاده و یا فوق العاده با وظایف مشخص برگزار میگردد و کلیه اعضاء دارای آراء مساوی می باشند.
تبصره ۲ : هیات مدیره موظف است،در سه ماهه آخر هرسال جهت تعیین سیاست ها وخط مشی کلی و برنامه وبودجه سال بعد وحداکثر تا سه ماه بعد از پایان سال مالی انجمن جهت انجام سایر وظایف هیأت امناء با ارسال دعوتنامه رسمی جهت اعضاء هیأت امناء نسبت به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه هیأت امناء اقدام نماید.
تبصره ۳ : فعالیت کلیه اعضاء هیأت امناء انجمن افتخاری می باشد.
تبصره ۴:چنانچه بر اساس تقسیمات کشوری استان جدیدی به استانهای کشور اضافه شود نماینده انجمن استان جدید نیز به اعضای هیأت امناء اضافه میگردد.
ماده یازده )
در صورت فوت ، استعفا و معذوریت از عضویت هریک از اعضاء هیات امناء انجمن، دراولین جلسه خود فرد دیگری را بجای وی انتخاب و معرفی می نماید.
ماده دوازده)
مجمع عمومی‌عادی هیات امناء سالانه دوبار برای انجام وظایف مقرر درتبصره دوماده ده تشکیل میشود و با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد در صورتیکه در دعوت نخست اکثریت لازم برای رسمیت جلسه بدست نیاید جلسه دوم با فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد از حاضرین رسمیت خواهد یافت.تصمیمات متخذه نیز با اکثریت آراء اعضاء حاضر درجلسه معتبر است.
مجمع عمومی‌عادی ممکن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا یک دوم اعضاء هیات امناء یا بازرس تشکیل گردد.
تبصره: برگزاری جلسات مجمع عمومی‌عادی بطور فوق‌العاده نیز تابع ضوابط و مقررات نصاب رسمیت قانونی مجمع عمومی‌عادی می‌باشد.
ماده سیزده)
وظایف مجمع عمومی عادی هیأت امناء عبارتست از:
الف ) انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرس انجمن
ب ) استماع ورسیدگی به گزارش هیأت مدیره وبازرس
ج) رسیدگی واتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیأت مدیره
د) رسیدگی و اتخاذ تصمیم درمورد ترازنامه سالیانه
هـ ) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه های انجمن
ماده چهارده)
مجمع عمومی ‌فوق العاده در شرایط زیر تشکیل می شود:
۱.        با درخواست هیات مدیره یا بازرس
۲.        با درخواست دو سوم از اعضاء هیات امناء
ماده پانزده)
تصمیمات مجمع عمومی‌فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از اعضاء حاضر در جلسه مصوب و قابل اجرا می باشد.
ماده شانزده)
وظایف مجمع عمومی‌فوق العاده به شرح زیراست:
۱ ـ اتخاذ تصمیم‌ در خصوص تغییرات مفاد اساسنامه
۲ ـ اتخاذ تصمیم‌ در خصوص انحلال انجمن
۳ ـ اتخاذ تصمیم‌ درمورد افزایش وتغییرات سرمایه انجمن
۴ ـ اتخاذ تصیم در مورد عزل بعضی یا کل اعضاء هیأت مدیره وبازرس وتعیین جانشین آنها قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در صورت اقتضاء وایجاب مصلحت انجمن.
ماده هفده)کلیه مجامع عمومی‌ هیأت امناء انجمن توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک نفر رئیس و یک نفرمنشی و دو عضو ناظر که توسط اعضاء هیأت امناء انتخاب میشوند اداره می‌شود.
تبصره : اعضاء هیات رئیسه نباید از بین اعضاء هیات مدیره و یا بازرس انتخاب شوند.
هیأت مدیره
ماده هجده) هیات مدیره :
هیأت مدیره انجمن مرکب از۱۱ نفرمی‌باشد که ۹ نفر از اعضاء آن از خیرین برجسته به همراه نماینده تام الاختیار رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باضافه مدیرکل دفترمشارکتهای مردمی حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود،که توسط هیأت امناء انجمن برای مدت دوسال انتخاب میشوند تغییر یا تجدید انتخاب هریک از اعضاء هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است.
ماده نوزده) در صورتیکه ادامه همکاری هریک از نه نفر از اعضاء خیّر هیأت مدیره به جهتی متعذر گردد ویا بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی هیأت مدیره شرکت ننماید،به منزله استعفاء بوده وعضو علی البدل در مدت باقیمانده دوره بجای وی انجام وظیفه می نماید ودرصورتیکه تعداد افراد مزبور بیش از تعداد اعضاء علی البدل باشند مجمع عمومی فوق العاده هیأت امناء تشکیل وافراد دیگری را بجای آنان انتخاب خواهد نمود.
ماده بیست) هیات مدیره دراولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از انتخاب تشکیل خواهد شد از بین اعضاء یک نفر بعنوان رئیس ویک نفر بعنوان نایب رئیس ویک نفر را به عنوان منشی انتخاب میکند واز بین اعضاء ویا خارج ازآن یک نفر را نیز بعنوان مدیرعامل انجمن برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود،تغییر قبل از انقضاء این مدت و یا تجدید انتخاب وی بلامانع است، ورئیس هیأت مدیره ودرغیاب وی نایب رئیس مسئول اداره جلسات هیأت مدیره می باشد.
ماده بیست ویک) جلسات هیات مدیره حداقل هر۱۵ روز یکبار تشکیل میشود و بنا به ضرورت با دعوت کتبی ویا تلفنی رئیس یا نایب رئیس ویا مدیرعامل بصورت فوق العاده نیز برگزار خواهد شد.جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضر درجلسه معتبرخواهد بود.
ماده بیست و دو)حدود اختیارات و وظایف هیأت مدیره انجمن عبارت است از:
۱.        تهیه و تنظیم سیاستهای مالی،اداری،اجرائی،ارائه خدمات ونظارت برحسن اجرای آنها و ایجاد هماهنگی درفعالیتهای انجمن وپیشنهاد به هیأت امناء.
۲.        راهنمائی های فنی،مالی،اداری درجهت کمک به تهیه طرحهای اجرائی متناسب بااهداف انجمن
۳.        اتخاذ تصمیم درمورد مشارکت وسرمایه گذاری های انجمن.
۴.        اتخاذ تصمیم درمورد پیشنهادات خیرین مسکن ساز.
۵.        اتخاذ تصمیم درمورد افتتاح حساب جاری وسایرحسابهای بانکی به نام انجمن در بانکها وصندوق های قرض الحسنه رسمی ومؤسسات مالی ـ اعتباری .
۶.        اتخاذ تصمیم درمورد دریافت وام واعتبار از بانکها،صندوق های قرض الحسنه رسمی وسایرمنابع داخلی وخارجی.
۷.        اتخاذ تصمیم درمورد تضمین وضمانت متقابل وامها وتعهدات.
۸.        اتخاذ تصمیم درمورد قبول هدایا واعانات از دولت،سازمانها،افراد خیّر ومؤسسات ونهادها و سایراشخاص حقیقی و حقوقی.
۹.        اتخاذ تصمیم درمورد تنظیم واجرای قراردادهای مورد نیاز با سازمانها ونهادها،مؤسسات واشخاص خیّر حقیقی وحقوقی.
۱۰.     تصویب تشکیلات وضوابط استخدامی انجمن وجداول حق الزحمه ومزایا و دستمزدها براساس پیشنهاد مدیرعامل.
۱۱.     بررسی و اتخاذ تصمیم درموردآئین نامه های مورد نیاز انجمن که تصویب آنها درصلاحیت هیأت امناء نیست وازطرف مدیرعامل نیز پیشنهاد میگردد.
۱۲.     بررسی پیش نویس آئین نامه های مورد نیاز انجمن که تصویب آنها درصلاحیت هیأت امناء است و ارسال آنها به مجمع عمومی هیأت امناء جهت تصویب.
۱۳.     بررسی واظهار نظر درمورد ترازنامه وگزارش سالیانه انجمن که توسط مدیرعامل تهیه وتنظیم وپیشنهاد میگردد حداکثر تا پایان دو ماهه اول سال بعد جهت طرح درجلسه مجمع عمومی هیأت امناء جهت تصویب.
۱۴. بررسی واظهارنظر درمورد برنامه وبودجه وخط مشی انجمن برای سال بعد که توسط مدیرعامل تهیه وتنظیم وپیشنهاد میگردد،حداکثر درسه ماه آخر هرسال
۱۵. اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات مدیرعامل در مورد تعقیب یا استرداد پرونده های دعاوی واختلاف وشکایات مؤسسه وارجاع موضوع به وکیل وکارشناس وصلح وسازش وارجاع به داوری.
۱۶.     اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات مدیرعامل درمورد فروش یا تبدیل یا معاوضه اموال منقول و غیرمنقول.
۱۷.     بررسی واتخاذ تصمیم درمورد گزارشها و پیشنهادات مدیرعامل.
۱۸.     نظارت برحسن اجرای مصوبات مجامع عمومی هیأت امناء.
۱۹.     اتخاذ تصمیم درمورد تأسیس شعب وانجمن دراستانها وشهرستانها ونظارت برامور انجمنهای مزبور به طریق مقتضی
تبصره ۱) علاوه بروظایف واختیارات مندرج دراین ماده جزء در مواردی که به موجب اساسنامه اخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت هیأت امناء،انجمن میباشد هیأت مدیره در راستای اهداف انجمن برای اداره امور انجمن دارای اختیار تام میباشد.
تبصره۲)هیأت مدیره میتواندقسمتی ازاختیارات فوق را به صورت موردی یا مقطعی به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده بیست و سه) کلیه اسناد مالی واوراق بهادار وتعهدآور وقراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل وامضاء رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره با مهرانجمن معتبر خواهد بود و سایرنامه ها و مکاتبات عادی انجمن با امضاء مدیرعامل به تنهائی صادر خواهد شد.
مدیرعامل
ماده بیست و چهار)مدیرعامل انجمن مجری مصوبات هیأت امناء وهیأت مدیره بوده و دارای اختیارات ومسئولیتهای ذیل میباشد:
۱. نمایندگی قانونی انجمن در مراجع رسمی ونهادها و مؤسسات ودربرابر اشخاص حقوقی یا حقیقی
۲. نمایندگی قانونی انجمن درمراجع قضائی برای اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی له یا علیه انجمن و با حق توکیل.
۳. حل وفصل اختلافات ودعاوی انجمن از طریق سازش ومصالحه وتعیین حکم پس از تأیید هیأت مدیره درهرمورد.
۴. استخدام وعزل ونصب کارکنان انجمن درحدود ضوابط،تشکیلات مصوب هیأت مدیره
۵. نگهداری دارائیها و اموال،حسابها،اسناد و دفاتر انجمن
۶. پرداخت به موقع دیون و وصول مطالبات انجمن در رأس موعد
۷. اعمال اختیاراتیکه به صورت موردی ویا مقطعی از طرف هیأت مدیره بومی تفویض شده باشد.
۸. تهیه وتنظیم پیشنهاد در زمینه گسترش وبهبود فعالیتهای انجمن و ارسال آنها به هیأت مدیره جهت تأیید.
۹. نمایندگی انجمن در مجامع انجمن استانها ومؤسسات وابسته به انجمن.
۱۰. تهیه و تنظیم گزارش تجمیعی،بودجه،برنامه وگزارش سالیانه انجمن مرکزی و انجمن های استانها جهت بررسی هیأت مدیره وارسال آنها به مجمع عمومی هیأت امناء
۱۱. تهیه وتنظیم پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت بررسی هیأت مدیره.
۱۲. نظارت وایجاد هماهنگی درمورد فعالیتهای انجمن های استان
۱۳. انجام سایر وظایف واختیاراتیکه طبق مفاد آئین نامه های مصوب به عهده مدیرعامل محول شده یا بشود.
تبصره۱:حقوق ومزایای مدیرعامل انجمن بوسیله هیأت مدیره تعیین میشود ومدت مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت هیأت مدیره تجاوز نخواهد کرد ودرصورتیکه مدیرعامل عضو هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی درجلسات هیأت مدیره شرکت می نماید.
تبصره۲: اعضای هیأت مدیره ومدیرعامل درصورت انقضای مدت مأموریت موظفند تا تعیین جانشینان خود وظایف محوله را انجام دهند.
بازرسان
ماده بیست وپنج)انجمن دارای یک بازرس اصلی ویک بازرس علی البدل می باشد که بوسیله مجمع عمومی هیأت امناء برای مدت یکسال انتخاب میگردند،تغییر یا تجدید انتخاب بازرسان بلامانع است.حق الزحمه بازرس نیز بوسیله هیأت امناء تعیین میگردد.درصورت فوت یا عزل ویا معذوریت ویا استعفای بازرس اصلی،بازرس علی البدل بجای وی انجام وظیفه می نماید.
ماده بیست وشش)
وظایف بازرس انجمن عبارت است از:
۱.        رسیدگی به ترازنامه،حساب سود وزیان انجمن وسایرگزارشهای مالی
۲.        تهیه گزارش کتبی واظهار نظر درمورد صحت وسقم مندرجات ترازنامه وگزارشها و ارائه آن حداکثرتا آخر خردادماه سال بعد به هیأت مدیره جهت تقدیم به مجمع عمومی هیأت امناء سالیانه.
۳.        رسیدگی واظهار نظر دراموری که بوسیله هیأت مدیره یا هیأت امناء به بازرس ارجاع میگردد.
۴.        گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره ومدیرعامل از مفاد اساسنامه،یا مصوبات مجمع عمومی هیأت امناء،به مجمع عمومی
تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.
انجمن های استان
ماده بیست وهفت) انجمن های استان پس از تأیید وتصویب هیأت مدیره انجمن مرکزی تأسیس و با رعایت مفاد این اساسنامه واهداف آن ومطابق اساسنامه انجمن هراستان اداره خواهد شد.
تبصره: انجمن های استان درعین استقلال مالی وشخصیت مستقل حقوقی تابع سیاست های کلی، ضوابط ومقررات اجرائی انجمن مرکزی بوده وکلیه مصوبات هیأت مدیره انجمن مرکزی خیرین مسکن ساز ایران برای انجمن های مزبور لازم الاجرا میباشد.ودرصورت لزوم می تواند درسایرنقاط استان نسبت به ایجاد دفترنمایندگی ویا شعبه اقدام نماید.ضرورت ایجاد ووظایف وحدود اختیارات دفاتر و یا شعب در استان توسط هیأت مدیره انجمن استان تعیین می گردد.
ماده بیست وهشت) هیأت مؤسس انجمن استان از اعضاء هیأت امناء حساب ۱۰۰ حضرت امام(ره) متشکل از استاندار،نماینده محترم ولی فقیه وامام جمعه مرکز استان،نماینده محترم ولی فقیه در بنیاد،رئیس سازمان مسکن وشهرسازی ـ مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی و پنج نفر از افراد خیّر ومعتمد به انتخاب اشخاص مذکور تشکیل میگردد.
ماده بیست ونه) هیأت امناء:
هیأت امناء انجمن استان مرکب از ۱۰ نفر اعضای هیأت امناء حساب ۱۰۰ حضرت امام(ره)به اضافه نماینده انجمن مرکزی و چهارنفر از خیّرین ومعتمدین مرکز استان می باشد که توسط هیأت مؤسس انتخاب می شوند.
تبصره: حضور نماینده انجمن مرکزی درکلیه مجامع عمومی انجمن استان ضروری است.
ماده سی ) هیأت امناء عالیترین مرجع تصمیم گیری درانجمن خیرین مسکن ساز استان
می باشد، جلسات آن به صورت عادی یا عادی به طول فوق العاده ویا فوق العاده تشکیل میگردد وفعالیت آنان در انجمن افتخاری می باشد.
ماده سی ویک) درصورت فوت،استعفاء ویا هرعلت دیگری فعالیت هریک از اعضاء درانجمن متعذر گردد هیأت امناء عضو جایگزین وی را انتخاب می نماید.
ماده سی ودو) انجمن استان دارای هیأت مدیره ای مرکب از ۷ عضو اصلی شامل مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان وشش نفر از افراد خیّراستان ودونفر عضو علی البدل خواهد بود که توسط هیأت امناء برای مدت دوسال انتخاب خواهد شد وانتخاب آنان برای دوره های بعد نیز بلامانع است.
ماده سی وسه)هیأت امناء انجمن استان در جلسه عادی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی ویک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب وانتخاب آنان برای سالهای بعد نیز بلامانع است،حق الزحمه بازرس نیز توسط هیأت امناء تعیین میگردد.
فصل سوم ـ بودجه و سایر موارد
ماده سی وچهار)بودجه ومنابع مالی انجمن از طریق هدایا، اعانات، قبول ثلث و وصایت، وقف، کمکهای عمومی‌و دولتی،مشارکت خیرین و تسهیلات بانکی تامین می‌شود.
تبصره: اعانات و هدایای مردمی جهت مسکن‌سازی و نیت خیّر هزینه خواهد شد.
ماده سی وپنج)
درآمد و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت می‌گردد.
تبصره : سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می‌باشد مگر در مورد سال تاسیس که از زمان تشکیل تا پایان اسفند ماه همان سال می‌باشد.
ماده سی وشش)
آئین نامه‌های اجرایی این اساسنامه منطبق با اهداف انجمن ، توسط هیات مدیره تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی‌عادی هیات امناء ومرجع صدور مجوز قابل اجرا خواهد بود.
ماده سی وهفت)
مصوبات و صورتجلسات ‌هیات امناء و هیات مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ثبت و به امضاء اعضاء ذیربط خواهد رسید.
ماده سی وهشت)
هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه و ارکان انجمن باید به تائید مراجع قانونی برسد.
ماده سی ونه)
انجمن دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که به تصویب هیات مدیره رسید ودرمراجع قانونی به ثبت خواهد رسید.
تبصره : مدیرعامل در حفظ و حراست و استفاده از مهر و آرم انجمن مسئولیت دارد.
ماده چهل )انحلال
در صورت تصمیم به انحلال انجمن ، مجمع عمومی‌فوق العاده هیئت امناء پس ازتشکیل و تصویب انحلال، هیأتی را جهت تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات نسبت به واریز مبالغ و انتقال دارایی های مانده به حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) اقدام نماید تا درجهت نیت خیّرین مسکن ساز به مصرف برسد و نتیجه را به مراجع ذیصلاح اعلام دارد.
ماده چهل ویک)
انجمن می‌تواند به منظورترویج وتبلیغ و اشاعه فرهنگ انفاق و نیکوکاری بویژه درجهت ساخت مسکن مناسب جهت اقشار آسیب پذیر و در جهت جلب خیرین سراسر کشور پس از کسب مجوز ازکسب مجوز قانونی، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، اقدام به چاپ و نشر بولتن یا نشریه نماید.
ماده چهل ودو)
این اساسنامه مشتمل بر۴۲ ماده و ۱۵ تبصره در جلسه مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۸ مجمع عمومی فوق العاده
هیات امناء به تصویب رسید.
Print Friendly, PDF & Email