بازدید از خانواده مرحوم پورکبگانی

باهماهنگی بعمل آمده از سوی روابط عمومی بنیاد مسکن استان، از خانواده مرحوم پورکبگانی……

باهماهنگی بعمل آمده از سوی روابط عمومی بنیاد مسکن استان، از خانواده مرحوم پورکبگانی، بازنشسته بنیاد مسکن استان با حضور رضایی- سرپرست حوزه معاونت پشتیبانی، خانم چترسحر- مسئول کانون بانوان بنیاد مسکن استان بازدید بعمل آمد. و با اهدا لوح سپاس از خانواده پورکبگانی قدردانی و تجلیل گردید.

IMG_8848 IMG_8850

Print Friendly, PDF & Email