بررسی عملکرد تکریم از حقوق ارباب رجوع در بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، بازرسان رسیدگی به شکایات……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، بازرسان رسیدگی به شکایات و تکریم از حقوق ارباب رجوع استانداری با حضور خود در بنیاد مسکن، نسبت به بررسی موارد خواسته شده طبق آیتم های اعلام شده، بازدید بعمل آوردند. سپس با مشاهده از کارهای انجام گرفته، مستندات بصورت بند،بند مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه آن، رضایت بازرسان و قدردانی از عملکرد مجموعه بنیاد مسکن نسبت به سال گذشته را در پیش داشت.

Print Friendly, PDF & Email