شیوه نامه

بسمه تعالی
«شیوه نامه انجمن خیرین مسکن ساز ایران»
این شیوه نامه بنا به پیشنهاد هیأت مدیره انجمن درجلسه مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۸ مجمع عمومی عادی هیأت امناء مطرح وبه تصویب رسید.
انجمن خیرین مسکن ساز فعالیتهای خود را درجهت تلاش برای تولید مسکن محرومین براساس مفاد ماده ۲ اساسنامه انجمن واین شیوه نامه وفصول آن ساماندهی می نماید.
فصل اول: شناسائی وساماندهی خیرین:
انجمن در راستای شناسائی وساماندهی خیرین موارد ذیل را به انجام میرساند.
۱ـ تهیه بانک اطلاعاتی مربوط به خیرین علاقمند به مشارکت درساخت و تولیدمسکن وتعیین وتشخیص میزان علاقمندی وتوانمندی خیرین از طریق فرم شناسائی ارائه شده به آنان به صورت حضوری ویا از طریق سایت واطلاع رسانی انجمن به آنها.
۲ـ تهیه بانک اطلاعاتی پروژه های الگو درمساحتهای مختلف،تعداد واحدهای متنوع با رعایت الگوی مصرف مسکن.
۳ـ تهیه بانک اطلاعات سازندگان حرفه ای واجد شرایط اعم از انبوه ساز، پیمانکار، سرمایه گذار جهت بهره برداری خیرین مسکن ساز.
۴ـ تهیه بانک اطلاعاتی اراضی مناسب جهت ساخت مسکن محرومین که توسط خیرین ویا سایر منابع تأمین میگردد.
۵ ـ تهیه بانک اطلاعاتی افراد نیازمند به مسکن.
۶ ـ تهیه بانک اطلاعاتی از افراد نیازمندی که ازطریق انجمن صاحب مسکن میشوند.
۷ـ ایجاد زمینه های توافق وانجام اقدامات لازم درجهت معرفی خیرین مسکن ساز به یکدیگر.
فصل دوم : منابع مالی انجمن:
منابع مالی انجمن جهت تولید وعرضه مسکن در راستای اهداف اساسنامه برابر فرم مشخصات خیّر وتعهدات وی(پیوست) برابر فرم مشخصات خیّر و تعهدات وی(پیوست)به شرح ذیل تأمین میگردد.
۱ـ تأمین اراضی:
۱ـ ۱ـ اراضی که توسط دولت دراختیار انجمن وخیرین قرارمیگیرد.
۱ـ ۲ـ اراضی متعلق به افراد خیر که درقالب موارد ذیل دراختیار انجمن قرار میگیرد.
۱ـ ۲ـ ۱ـ هبه
۱ـ ۲ـ ۲ـ صلح
۱ـ ۲ـ ۳ـ وقف
۱ـ ۲ـ ۴ـ وصایت
۱ـ ۲ـ ۵ ـ سایرموارد
تبصره: چنانچه اشخاص خیّر واحدهای مسکونی قابل استفاده نیز دراختیار انجمن قرار دهند انجمن در راستای اهداف واگذارکننده از آن استفاده خواهد نمود.
۲ـ تأمین منابع جهت ساخت:
۲ـ۱ـ انجمن جهت جذب کمکهای مردمی دریکی از بانکها حسابی را افتتاح و ازطریق رسانه های گروهی شماره آنرا به اطلاع عموم می رساند تا کسانی که مایل به شرکت درامر خیر ساخت وعرضه مسکن برای نیازمندان بوده کمکهای نقدی خود را به حساب مزبور واریز نمایند وانجمن نیز این وجوه را صرفاً برای ساخت مسکن هزینه نماید.
۲ـ۲ـ انجمن با تنظیم فرمهای مربوط که دراختیار خیرین مسکن ساز میگذارد،میزان سرمایه گذاری آنان را اعم از نقدی وغیرنقدی شامل (تأمین مصالح وارائه خدمات فنی ومهندسی وغیره) را به تفکیک شناسائی و درجهت ساخت و عرضه مسکن مورد استفاده قرار می دهد.
۲ـ۳ـ هدایا،اعانات،ثلث،وقف،کمکهای عمومی ودولتی وتسهیلات بانکی داخلی و خارجی نیز از منابع ساخت محسوب میشود.
فصل سوم: ساخت مسکن:
ساخت و تولید مسکن برای محرومین به روشهای زیر صورت می گیرد:
۱ـ ساخت مسکن توسط افراد خیّر:
دراین صورت فرد خیّر شخصاً یا ازطریق مشارکت اقدام به ساخت مسکن نموده و پس از تکمیل آنها را دراختیار انجمن قرار میدهد و انجمن با نظر خیّر درامر واگذاری واحدها به محرومین اقدام می نماید.
۲ـ خیّر صرفاً هزینه ساخت یا بخشی از آنرا تأمین می نماید:
دراین صورت انجمن هزینه پروژه مورد نظر خیّر را برآورد وبه خیّر اعلام می نماید خیّر نیز هزینه های پروژه را با موافقت انجمن به صورت یکجا ویا به تدریج وبراساس پیشرفت فیزیکی پروژه به حساب انجمن واریز می نماید.
۳ـ ساخت ازطریق سازندگان حرفه ای:
دراین صورت با تنظیم قرارداد منابع دراختیار انجمن اعم از وجوه نقدی یا غیرنقدی یا زمین درقالب پیمانکاری یا مشارکت،دراختیار سازندگان واحدهای مسکونی قرار می گیرد و برابر مفاد قرارداد بقیه هزینه های ساخت به وسیله سازندگان مزبور،تأمین و واحدهای احداثی براساس میزان آورده طرفین تقسیم میگردد.
فصل چهارم: واگذاری مسکن به محرومین ونیازمندان:
انجمن از طرق مقتضی برابر فرم بررسی واطلاعات متقاضیان انجمن(پیوست) نسبت به شناسائی افراد فاقد مسکن ونیازمند با رعایت شرایط ذیل اقدام می نماید.
۱ـ شرایط متقاضیان مسکن:
۱ـ۱ـ متقاضی حداقل ۲۵ سال سن داشته باشد.
۱ـ ۲ـ متقاضی متأهل باشد.
۱ـ۳ـ متقاضی وافراد تحت تکفل وی فاقد مسکن باشند.
۱ـ ۴ـ متقاضی از هیچگونه از امکانات دولتی،نهاد واگذاری زمین و مسکن و غیره استفاده نکرده باشد.
تبصره ۱: زنان سرپرست خانوار از شرط بند ۱ـ ۲ معاف می باشند.
تبصره ۲:درصورتی که تعداد واحدهای مسکونی کمتر از میزان متقاضیان باشد واگذاری با رعایت اولویت های زیر صورت می گیرد.
۲ـ واگذاری مسکن به متقاضیان:
واگذاری واحدهای مسکونی احداثی توسط انجمن ویا خیرین مسکن ساز بطرق ذیل وبا تنظیم ومبادله قرارداد به متقاضیان واجدشرایط واگذار می گردد:
۲ـ۱ـ واگذاری به صورت فروش قطعی
۲ـ۲ـ واگذاری به صورت اجاره به شرط تملیک
۲ـ۳ـ واگذاری به صورت اجاره
۲ـ۴ـ واگذاری بلاعوض(رایگان)
تبصره ۱: واگذاری ونحوه پرداخت بهای واحدهای مسکونی به قیمت تمام شده با توافق فیمابین خیّر وانجمن تعیین میگردد.
تبصره۲: بهای واگذاری،اقساط اجاره به شرط تملیک،اجاره بهای ماهانه حسب توافق فیمابین انجمن وخیّر، براساس قرارداد تنظیمی با متقاضی به حساب مربوطه توسط متقاضی و یا مستأجر واریز میگردد.
۱. به ازای هرسال سن بالاتر از حد نصاب ۱ امتیاز
۲. به ازای هرفرزند تا ۲ فرزند ۱ امتیاز
۳. به ازای هر فرد تحت تکفل غیراز فرزند ۱ امتیاز
۴. به ازای هر فرد تحت تکفل معلول ۳ امتیاز
۵. زنان سرپرست خانوار ۵ امتیاز
۶. درصورتیکه متقاضی خود معلول باشد ۵ امتیاز
Print Friendly, PDF & Email