فرم شکایت مردمی

مراجعه کنندگان گرامی،تکمیل موارد زیر به جزمورد شرح شکایت،ضروری نبوده وتنها به منظوریاری رساندن به مادرطبقه بندی،انعکاس درست مطالب به مراجع ذیربط وپاسخگویی دقیقترمی باشد.لذادرصورت تمایل نسبت به مشخص نمودن مواردزیراقدام فرمایید.پیشاپیش ازتوجه شمامتشکریم.
[Form id=”7″]

Print Friendly, PDF & Email