خدمات الکترونیکی

راهنمای ثبت درخواست صدور پروانه ساخت متقاضیان در
سامانه جامع سیستم مدیریت ساخت و ساز و نظام فنی روستایی

دریافت فایل آموزش

آدرس سامانه: http://212.16.95.15

Print Friendly, PDF & Email