اساسنامه و اهداف سازمان | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر
آخرین خبرها

اساسنامه و اهداف سازمان

اساسنامه‌ بنیاد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ فصل‌ اول‌ ـ تعریف‌ و هدف‌: ماده‌ ۱ـ بنیاد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ كه‌ در این‌ اساسنامه‌ اختصاراً بنیاد نامیده می‌شود نهاد انقلاب‌ اسلامی‌ است‌ كه‌ براساس‌ فرمان‌ ۲۱ فروردین‌ ۱۳۵۸ رهبر كبیر انقلاب‌ اسلامی‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌ مدظ‌له‌ به‌ منظ‌ور تامین‌ مسكن‌ محرومان‌ به‌ ویژه‌ روستاییان‌ درچهارچوب‌ سیاستها و برنامه‌های‌ دولت‌ تشكیل‌ گردیده‌ است‌. فصل‌ ... ادامه مطلب »