آخرین خبرها

اساسنامه

بسمه تعالی «اساسنامه انجمن مرکزی خیرین مسکن ساز ایران» فصل اول ـ کلیات و اهداف ماده یک )نام انجمن: انجمن مرکزی خیرین مسکن ساز ایران است که در این اساسنامه به اختصار انجمن نامیده می‌شود. ماده دو ) موضوع و هدف و وظایف انجمن: ماهیت انجمن حمایتی فرهنگی است که با التزام به رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی‌ایران ، وفق ... ادامه مطلب »