بررسی زمین روستاهای تبدیل شده به شهر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، بنابه درخواست بنیاد مسکن شهرستان دیّر……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، بنابه درخواست بنیاد مسکن شهرستان دیّر نشستی با حضور اعتماد- فرماندار،  مهندس زارعی- معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان، مهندس صداقت- مدیر بنیاد مسکن شهرستان، مدیران ثبت اسناد، راه وشهرسازی و منابع طبیعی در خصوص رفع مشکل زمین های بنیاد مسکن در روستای بردستان که تبدیل به شهر شده، در فرمانداری برگزار گردید. و پس از بررسی پیشنهادات طرفین، طبق صورتجلسه تنظیم شده مقرر گردید سند واگذاری زمین مورد اشاره به نام بنیاد مسکن اقدام و انتقال یابد.

 

photo_2016-08-25_15-52-26

Print Friendly, PDF & Email