برگزاری جلسه هیأت مدیره انجمن خیرین

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشست هیأت مدیره انجمن خیرین با حضور مهندس سلکی……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشست هیأت مدیره انجمن خیرین با حضور مهندس سلکی- مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور، حیدری سرپرست بنیاد مسکن استان، شهبازی- مدیرعامل انجمن خیرین استان و دیگر اعضای هیأت مدیره در خصوص پیگیری مطالبات انجمن برگزار گردید.
در این نشست شهبازی، مسائل و مشکلات ساخت واحدهای مسکونی را برای اعضا جهت تصمیم گیری مطرح نمود. سپس وکیل حقوقی انجمن در خصوص مطالبات و موارد پیگیری شده از طریق مجاری حقوقی و قضایی استان، نتایج بدست آمده را بیان نمودند.
در ادامه مقرر گردید چهار نفر منتخب از اعضای هیأت مدیره، کمیته ای برای پیگیری های لازم با هماهنگی وکیل انجمن تشکیل و نتایج بدست آمده را بهمراه پیشنهادات، جهت  تصمیم گیری نهایی به هیأت مدیره انجمن خیرین ارسال گردد.

IMG_0205

IMG_0201

Print Friendly, PDF & Email