برگزاری دوره آموزشی نظام فنی روستایی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، یک دوره کلاس آموزشی و بازآموزی ناظرین……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، یک دوره کلاس آموزشی و بازآموزی ناظرین فنی روستایی و مهندسین دفاتر طراحی روستایی در جهت ارتقاء توان اجرایی ناظرین در اداره کل بنیاد مسکن توسط حوزه معاونت بازسازی و مسکن روستایی به مدت یک ماه برگزار و در پایان دوره از شرکت کنندگان آزمون بعمل خواهد آمد.
در این دوره از مباحث جوشکاری، مبحث های ۵، ۸، ۱۲و ۱۹، روش های اجرای سقف، سفت کاری، بتن ریزی، آرماتوربندی، تحلیل اشکالات اجرایی با توجه به نقشه های محاسباتی، پی کنی و قالب بندی جهت ۵۵ شرکت کننده تدریس می گردد.

Print Friendly, PDF & Email