آخرین خبرها

اساسنامه و اهداف سازمان

اساسنامه‌ بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ فصل‌ اول‌ ـ تعریف‌ و هدف‌: ماده‌ ۱ـ بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ که‌ در این‌ اساسنامه‌ اختصاراً بنیاد نامیده می‌شود نهاد انقلاب‌ اسلامی‌ است‌ که‌ براساس‌ فرمان‌ ۲۱ فروردین‌ ۱۳۵۸ رهبر کبیر انقلاب‌ اسلامی‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌ مدظ‌له‌ به‌ منظ‌ور تامین‌ مسکن‌ محرومان‌ به‌ ویژه‌ روستاییان‌ درچهارچوب‌ سیاستها و برنامه‌های‌ دولت‌ تشکیل‌ گردیده‌ است‌. فصل‌ ... ادامه مطلب »