آخرین خبرها

شیوه نامه

بسمه تعالی «شیوه نامه انجمن خیرین مسکن ساز ایران» این شیوه نامه بنا به پیشنهاد هیأت مدیره انجمن درجلسه مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۸ مجمع عمومی عادی هیأت امناء مطرح وبه تصویب رسید. انجمن خیرین مسکن ساز فعالیتهای خود را درجهت تلاش برای تولید مسکن محرومین براساس مفاد ماده ۲ اساسنامه انجمن واین شیوه نامه وفصول آن ساماندهی می نماید. فصل اول: شناسائی ... ادامه مطلب »