مشارکت در ساخت مسکن

نشست کاری مهندس منصوری شهردار شهرستان دیر با حیدری سرپرست بنیاد مسکن استان ……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر حیدری بریدی سرپرست بنیاد مسکن استان در یک نشست کاری با مهندس منصوری شهردار شهرستان دیر، مهندس صداقت مدیر بنیاد مسکن شعبه دیر وکارشناسان حوزه معاونت مسکن شهری در خصوص پروژه ۱۱۸ واحدی برگزار گردید.
حیدری سرپرست بنیاد مسکن استان همکاری بیشتر شهرداری در خصوص مجوز و صدور پروانه ساختمانی ۱۱۸ واحدی مسکن محرومین بنیاد مسکن شهرستان را خواستار شدند، همچنین پیشنهاد مشارکت بنیاد مسکن در پروژه های شهرداری اعم از ساخت و ساز و اجرای بهسازی و معابرشهری به شهردار دیر ارائه شد تا درصورت لزوم از امکانات و تجربه بنیاد مسکن در این زمنیه استفاده نمایند.

IMG_5726

Print Friendly, PDF & Email