مشارکت شرکت های حقوقی نظام مهندسی در بازسازی

مهندس مهدیان معاون امور باز سازی و مسکن روستایی، مهندس فرزانه مدیر کل بنیاد مسکن و مهندس سنائی دشتی  رئیس سازمان نظام مهندسی استان…

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر: مهندس مهدیان معاون امور باز سازی و مسکن روستایی، مهندس فرزانه مدیر کل بنیاد مسکن و مهندس سنائی دشتی  رئیس سازمان نظام مهندسی استان در دومین نشست کاری نسبت به راهکارهای لازم در خصوص بکارگیری مهندسین در بازسازی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مهندس مهدیان درابتدا به اهمیت و نحوه کار در مناطق بازسازی با توجه به برنامه زمانبندی مطالبی را مطرح نمودند و مقیم بودن ناظرین در منطقه را امری ضروری دانست و تاکید نمودند با توجه به حجم کار، ناظر مقیم باید در تمام مراحل بازسازی نظارت کامل داشته باشد.

در ادامه مهندس فرزانه پیشنهاد استفاده از شرکت های حقوقی نظام مهندسی را در خصوص طراحی و نظارت بازسازی با کنترل نظام مهندسی استان و با نظارت عالیه توسط بنیاد مسکن مطرح کردند.

در پایان مهندس سنائی موارد و مسائل مورد نظر را بررسی و نظرات اجرایی سازمان مربوطه را جهت همکاری بیان داشتند.

IMG_3654 (Copy)

Print Friendly, PDF & Email