نشست هم اندیشی طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، با حضور دکتر حامدی- مدیر پروژه منظومه های روستایی……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، با حضور دکتر حامدی- مدیر پروژه منظومه های روستایی، مهندس زارعی- معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان و بخشداران ده شهرستان، نشست مشورتی و هم اندیشی طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی در سالن مرکز پژوهش استانداری برگزار گردید.
در ابتدا دکتر حامدی بیان کرد: استان بوشهر نسبت به سرانه سرمایه های طبیعی و انسان ساخت یکی از ثروتمندترین استانهای کشور است و با داشتن این دارایی، بوشهر از عدم توازن توسعه سرزمینی در رنج است. و براساس یک قاعده کلی، توسعه متوازن استان علی رغم توسعه قطبی، بدون توسعه محلی و روستایی محقق نمی شود. همچنین فعال سازی و پویش منابع محلی، اعم از کشاورزی، شیلات، گردشگری، صنایع کوچک و چابک سازی اقتصاد در کل سرزمین برای غلبه بر نابرابری، بیکاری و فقرپنهان و آشکار، مستلزم نگرشی نو برفرایند توسعه استان بوشهر است. باید فرایندی آغاز شود که با مشارکت کلیه ذی مدخلان، به ویژه جوامع محلی در سکونتگاه های روستایی که بیش از همه در معرض آماج نابرابری و توسعه نیافتگی قرار دارند که با استفاده از همه ظرفیت های مناطق مختلف استان و سرمایه اجتماعی و انسانی، این وضعیت دگرگون شود.
وی افزود: هدف مطالعات طرح توسعه پایدار منظومه روستایی، مبتنی بر اصول توسعه پایدار براساس ظرفیت های محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مشارکت جامعه محلی و هماهنگ سازی مجموعه اقدامات زیر بنایی، اقتصادی وسیاسی صورت بندی می شود. در این راستا مهم ترین ویژگی برنامه ریزی توسعه محلی- مشارکت گروه مطالعه و برنامه ریزی با ذی مدخلان محلی است. و ساز و کار مشارکت جامعه محلی، باید نظام مند باشد. و در سازمان نظام مند، گروه مطالعاتی و برنامه ریزی، مقدمات و بستر علمی و برنامه ریزی را فراهم می سازد و جامعه محلی با تشکیل هسته های مشارکتی متشکل از عوامل پیشرو محلی دواطلب و آگاه نسبت به نیازها وظرفیت ها همراه با گروه مطالعات ارتباطی نظام مند برقرار می گردد.
مدیر پروژه، از جایگاه بخشداران و دهیاران در جهت تشکیل هسته های مشارکتی روستایی و برقراری ارتباط بین هسته ها و گروه برنامه ریزی خبر داد و اظهار داشت: مهم ترین در خواست گروه برنامه ریزی از بخشداران و دهیاران، شناسایی ظرفیت های محیطی برای اقدامات هر چند کوچک و سازمان اجتماعی متناسب و فراگیر برای ایجاد خوشه فعالیت های محلی در هر روستا و بر محور آن- تشکیل هسته های مشارکتی است. و یکی دیگر از محورهای نقش آفرینی بخشداران و دهیاران در فرایند مطالعات برنامه ریزی، کمک به شناخت آسیب پذیری های طبیعی، اجتماعی و فرهنگی می باشد.

Print Friendly, PDF & Email