کمک به حساب ۱۰۰ حضرت امام(ره)

کارکنان بنیاد مسکن استان در یک عمل خدا پسندانه…..

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر: کارکنان بنیاد مسکن استان در یک عمل خدا پسندانه همانند سال های گذشته مبلغ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال  به حساب ۱۰۰ امام (ره) کمک نمودند.

321

Print Friendly, PDF & Email