کمک ۳۰ میلیونی ریالی به حساب ۱۰۰ امام

یک خیّر دشتستانی در عملی خدا پسندانه و در راستای کمک به ساخت مسکن محرومین، مبلغ……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، مهندس رستمیان- مدیر حساب ۱۰۰ اعلام نمود. یک خیّر دشتستانی در عملی خدا پسندانه و در راستای کمک به ساخت مسکن محرومین، مبلغ ۳۰ میلیون ریال به حساب ۱۰۰ امام (ره) واریز نموده است.

1000

Print Friendly, PDF & Email