کمیسیون حفظ و صیانت از اراضی ملی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، برای اراضی تحت تملک بنیاد مسکن در شهرستان……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، برای اراضی تحت تملک بنیاد مسکن در شهرستان های کنگان و عسلویه، نشستی تحت کمیسیون حفظ و صیانت از اراضی ملی واگذار شده به بنیاد مسکن برگزار گردید. در این نشست پیرامون اراضی مزبور مباحث علمی و حقوقی پیرامون اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از تصرف غیرقانونی اراضی، توسط حاضرین در جلسه مطرح و به بحث گذاشته شد و مقرر گردید: در خصوص تصرف های جدید حادث شده، بدواً با هماهنگی شوراها و دهیاری های محل با متصرفین مذاکره گردد و در صورت عدم توجه، نسبت به ارسال اخطاریه های قضایی و سپس تقدیم دادخواست با شکوائیه اقدامات قانونی انچام پذیرد.

IMG_0226

Print Friendly, PDF & Email