۲۷ میلیارد ریال به روستاهای گردشگری بوشهر تخصیص یافت

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: ۲۷ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای تعریف طرح گردشگری برای پنج روستای هدف این استان اختصاص یافته است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ علیرضا مقدم افزود: این میزان اعتبار برای اجرای طرح‌های گردشگری در روستاهای “رود فاریاب” و “نینیزک” در شهرستان دشتستان، “گشی” تنگستان، “هاله” عسلویه و “جزیره شمالی” گناوه که به عنوان روستاهای هدف گردشگری در استان بوشهر معرفی شده اند، هزینه می شود.

وی بیان کرد: با اجرای طرح‌های گردشگری در روستاهای هدف اقتصاد روستا سامان می‌یابد.

مقدم، هدف از انتخاب روستاهای هدف گردشگری را فراهم آوردن شرایط عمران و توسعه روستا با توجه به زمینه‌های زیست بوم و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه بر ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و گردشگری، تامین و توزیع عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی برای ساکنان و گردشگران، هدایت و نظارت بر توسعه فیزیکی و کالبدی فضای روستا مبتنی بر ارتقای محیط کالبدی و گسترش فعالیت گردشگری، تحریک زمینه‌های موجود برای توسعه و تقویت گردشگری روستایی و ارتقای کیفیت زندگی روستایی عنوان کرد.

وی اظهار کرد: براین اساس طرح‌های هادی روستایی با رویکرد گردشگری در این روستاها اجرا می‌شوند.

Print Friendly, PDF & Email