ارتباط با ما

بوشهر ، خیابان شهید مطهری (باغ زهرا) ، کدپستی: 7514915443

ایمیل : Booshehr@bonyadmaskan.ir

تلفن : 33559856-7 - 33538214 (077)

دورنگار : 33559868 (077)