منـاقـصـات

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر به  منظور شناسایی و ارزیابی پیمانکاران واجد شرایط ( اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی ) جهت اجرای پروژه های طرح هادی روستایی (رتبه راه وباند) و پروژه های مسکن ( رتبه ابنیه ) دعوت بعمل می آورد.

Read More »